Szkolenia | Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych – nowości 2020

Termin: 23-24 marca 2020 r. 


Godziny: I dzień 23.03 (poniedziałek 10:00-16:00), II dzień 24.03 (wtorek 9:00-15;00)


Cena:

do 24.02.2020 cena promocyjna 639,00 zł netto / 785,97 zł brutto

- po 24.02.2020 cena 699,00 zł netto / 859,77 zł brutto


Miejsce:

Olivia Business Centre, bud. Olivia Six - XII piętro.

Al. Grunwaldzka 473 D, 80-309 Gdańsk 


Formularz zgłoszeniowy:      PDF             ZGŁASZAM SIĘ 


Kontakt: tel. 58 32 33 113    e-mail: szkolenia@arp.gda.pl 

 

Adresaci szkolenia: samorządy i jednostki im podległe, zakłady budżetowe, szpitale, spółki komunalne, instytucje kultury, urzędy marszałkowskie oraz centralne Instytucje Wdrażające / Instytucje Pośredniczące II stopnia.


Dlaczego szkolenie?

Wybitnie interaktywne szkolenie (praktycznie konsulting dla osób chcących przedyskutować ich konkretny przypadek) opierające się w głównej mierze na przykładach „z życia” oraz pracy na dokumentach z wykorzystaniem flipcharta oraz arkusza kalkulacyjnego Excel.  Nie ma lepszej nauki jak ta na błędach – oby cudzych.

Omówione zostaną szczegółowo kwestie wymienione w temacie szkolenia w kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013, rozporządzeń wykonawczych KE, wyroków ETS, naszych krajowych aktów prawnych oraz wytycznych.

Kolejna, czwarta w obecnej perspektywie finansowej, nowelizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, niesie ze sobą kilka znaczących zmian w zakresie ponoszenia i rozliczania wydatków projektu. Zmiany te dotyczą zarówno zasad kwalifikowalności wydatków (m.in. ograniczenie możliwości kwalifikowalności VAT, nowe zasady publikacji ogłoszeń o zamówieniach w ramach projektu, wprowadzenie obowiązku ryczałtowego rozliczania wydatków w odniesieniu do kosztów ogólnych projektu) jak również poziomu szczegółowości aplikacji informatycznych wspierających rozliczenie projektu (system SL 2014-2020, baza konkurencyjności). Inną ważną zmianą, którą wprowadza nowelizacja jest zniesienie obowiązywania wytycznych programowych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Z uwagi na tak wiele nowości szczególnie ważne jest monitorowanie wszelkich zmian wprowadzany na poziomie wytycznych w trakcie realizacji projektu. Należy mieć bowiem na względzie, iż ponosząc i rozliczając wydatki beneficjent jest zobligowany do przestrzegania obowiązującej wersji wytycznych.


Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • jak unikać korekt z tytułu naruszenia zasady konkurencyjności/rozeznania  rynku
 • jak świadomie zaimplementować do realizowanego projektu zmian wynikających z nowelizacji wytycznych
 • jak podejść do tematu dochodowości projektów w perspektywie 2014-2020
 • jak traktować oszczędności w projektach,
 • jak w dobie kryzysu utrzymać infrastrukturę wybudowaną przy wsparciu unijnym (wprowadzanie opłat m.in. wynajem powierzchni, parkowanie, umieszczanie reklam, korzystanie z sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych, etc),
 • w jaki sposób  umiejętnie aktualizować analizę w momencie składania wniosku o płatność końcową i nie bać się kontroli w całym okresie archiwizacji dokumentów,
 • jakie działania podjąć, aby uniknąć konieczności zwracania wypracowanego dochodu,
 • na jakich zasadach należy zwrócić uzyskane dofinansowanie (wysokość zwrotu, horyzont czasowy),
 • jak zachować trwałość projektu
 • jak kwalifikować podatek VAT – konsekwencje wyroku ETS
 • jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem pomocy publicznej w projekcie.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia są omawiane i analizowane,
 • poznasz najnowsze interpretacje Ministerstwa Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków
 • usprawnisz proces realizacji zamówień  we ramach zasady konkurencyjności
 • zmniejszysz ryzyko korekt finansowych z tytułu popełnionych błędów zarówno w okresie realizacji projektu, trwałości i całym okresie archiwizacji dokumentów
 • prowadzący zachęca uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących problemów, z którymi uczestnicy mają do czynienia przy realizacji swoich projektów.

Ramowy program szkolenia:

 >>>SZCZEGÓŁOWY PROGRAM DO POBRANIA<<< 

1. Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020

2. Postanowienia umowy a zapisy wytycznych

3. Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu.

4. Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane.

5. Pomoc publiczna – na co szczególnie zwracać uwagę?

6. Kwalifikowalność wydatków

7. Zasada konkurencyjności/rozeznania rynku

8. Definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303).

9. Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

10. Podstawowe zasady obliczania luki finansowej

11. Nowe podejście do tematu oszczędności w fazie operacyjnej projektu.

12. Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020.

13. Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej.

14. Zasady określenia poziomu dofinansowania:

15. Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020.

16. Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art.  71 rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020

17. Kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich kompetencje.

18. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody.

19. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020

20. Promocja projektów w okresie trwałości.

21. Pytania, dyskusja, konsultacje, analiza przykładów z praktyki uczestników.


Prowadzący:

Michał Rutkowski - ekspert w zakresie funduszy unijnych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener i praktyk. Autor dziesiątek studiów wykonalności oraz analiz dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 (RPO, POIŚ, POIG, POPW).  Przeprowadził ponad 500 szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji publicznej. Uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce. Zarządzał licznymi projektami finansowanymi ze środków UE, Banku Światowego, pomocy bilateralnej. Wykonywał ekspertyzę z zakresu funkcjonowania polityki regionalnej UE na zlecenie Senatu RP. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Autor szeregu opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych m.in. na zlecenie Senatu RP, Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

 

wstecz

Kontakt

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Dział Rozwoju Przedsiębiorczości
Sekcja Edukacji Regionalnej

Al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 32 33 143
tel. +48 58 32 33 113
faks +48 58 32 33 200

szkolenia@arp.gda.pl

poniedziałek-piątek
800-1600

Jak do nas trafić?

[obiekt mapy]

 

 


 

 • Logotypy rejestów firm szkoleniowych