FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Szkolenia - zgłoszenia

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1. Informacje ogólne

*

2. Dane osoby zgłaszającej

*
 
*
 
*
 
*
 
 

3. Dane uczestnika (jeżeli są inne niż osoby zgłaszającej)

 
 
 
 

4. Dane do faktury firmy/ nabywcy

*
 
 
*
 
*
 
*
 
 
 

5. Jak dowiedział/a się Pan/ Pani o szkoleniu/egzaminie?

*
 
 
 
*

Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty przelewem na minimum 2 dni przed terminem szkolenia/egzaminu na konto
mBank S.A. 55 11401065 0000 29284500 1001 w treści wpisując tytuł szkolenia/egzaminu.

7. Faktura elektroniczna

 
 1. Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania  faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1661) wyrażam zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt,  w formie elektronicznej przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472 D, 80-309 Gdańsk.
 2. Zobowiązuję się przyjmować faktury, o których mowa  w pkt.1 niniejszego oświadczenia w formie papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.
 3. Faktury przesłane drogą elektroniczną zostaną przesłane na adres e-mail osoby zgłaszającej podany w formularzu.
 4. W razie zmiany adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia o nowym adresie.
 5. Oświadczam, że mam świadomość, iż niniejsze oświadczenie może zostać wycofane, w następstwie czego wystawca faktur traci prawo do wystawiania i przesyłania faktur do odbiorcy drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu powiadomienia o wycofaniu akceptacji.

8. Zwolniony z VAT (pobierz i wypełnij oświadczenie)

 

Dla opłacających szkolenie/konferencję/wydarzenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia/konferencje/wydarzenia zwolnione są z podatku VAT. Nabywców, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i podpisanie przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji OŚWIADCZENIA (pobierz plik) i przesłanie nie później niż 2 dni przed terminem szkolenia na adres szkolenia@arp.gda.pl. Oryginał oświadczenia prosimy dostarczyć najpóźniej w dniu szkolenia/konferencji/wydarzenia do siedziby Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

9. Klauzula informacyjna 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informuję, że:
1)    Administratorem danych osobowych będzie Agencja Rozwoju Pomorza S.A., z siedzibą Al. Grunwaldzka 472 D, 80 - 309 Gdańsk, NIP 583-000-20-02, Regon 190044530. Pozostałe dane kontaktowe Administratora to adres e-mail: szkolenia@arp.gda.pl; tel. +48 58 32 33 211; 
2)    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to e-mail: rodo@arp.gda.pl;
3)    Pani/Pana dane osobowe zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celu:

 • realizacji usługi szkolenia/konferencji/wydarzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i do jej wykonania);
 • kontaktu, współpracy podczas realizacji usługi szkolenia/konferencji/wydarzenia; wystawienia certyfikatów i zaświadczeń; przesyłania materiałów szkoleniowych; ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz archiwizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora);
 • rozliczeń finansowo – księgowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. obowiązku prawnego wynikającego z przepisów finansowych, podatkowych);
 • prowadzenia działań marketingowych, w tym z wykorzystywaniem telefonu lub adresu e-mail, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. udzielonej zgody);

4)   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zlecano usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności podmiotom wspierającym systemy informatyczne oraz realizującym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów. Takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami;
5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji tj. 5 lat; lub w zakresie udzielonej zgody do momentu cofnięcia zgody (na adres e-mail: szkolenia@arp.gda.pl); Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem;  
6)   Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania;
7)  Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8)  Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w szkoleniu/konferencji/wydarzenia, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z oferowanych przez nas usług.

10. Wyrażenie zgody

 
*
 1. Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty przelewem na minimum 2 dni przed terminem kursu/szkolenia/egzaminu na konto mBank S.A. 55 11401065 0000 29284500 1001 w treści wpisując tytuł kursu/szkolenia/egzaminu.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie/szkoleniu/egzaminie zobowiązuję się do przesłania jej w formie pisemnej na adres szkolenia@arp.gda.pl. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu/szkolenia/egzaminu pokryję całość kosztów kursu/szkolenia/egzaminu. Brak wpłaty za szkolenie nie jest uznawane na rezygnację.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu/szkolenia/egzaminu z przyczyn od siebie niezależnych, przy całkowitym zwrocie wpłaty za uczestnictwo w kursie/szkoleniu/egzaminie.
 4. W przypadku oświadczenia o zwolnieniu z VAT prosimy oryginał dostarczyć najpóźniej w dniu kursu/szkolenia/egzmainu.
 
*

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu on-line przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472 D, jako administratora danych osobowych, w celach organizacyjnych (w tym marketingu bezpośrednio związanego z wybranym szkoleniem), zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach dostępnych w Polityce prywatności Agencji Rozwoju Pomorza S.A

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji e-mailowo o promocjach i ofertach Agencji Rozwoju Pomorza S.A. (w tym newslettera) z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472 D i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach dostępnych w Polityce prywatności Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: szkolenia@arp.gda.pl

 

Wyrażam zgodę na informowanie telefonicznie o promocjach i ofertach Agencji Rozwoju Pomorza S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472 D i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach dostępnych w Polityce prywatności Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: szkolenia@arp.gda.pl