Praktycznie o sygnalistach - krok po kroku

Zapraszamy na praktyczne szkolenie, które zostało zaprojektowane z myślą o przedsiębiorcach pragnących efektywnie wdrożyć nowe wymogi, budować transparentne, etyczne i bezpieczne środowisko pracy, a także dostrzegają szansę w whistleblowingu na doskonalenie swoich struktur.


Program szkolenia:

Moduł 1 Wprowadzenie w świat whistleblowingu

- Czym whistleblowing jest i co może nam dać

- Kto jest obowiązany do wdrożenia

- Zakres nowych wymogów

- Sankcje

- Stan prac legislacyjnych nad polską ustawą

Moduł 2 Zasady gry

- Etapy wdrożeniowe

- Procedury whistleblowingowe

- Zasady zgłaszania incydentów

- Kanały zgłoszeń

- Procedury obsługi zgłoszeń

- Działania następcze i ochrona sygnalistów

- Monitorowanie i raportowanie

- Sygnaliści a RODO

- Ćwiczenia praktyczne

Moduł 3 Budowanie kultury otwartości i zaufania

- Strategie promowania otwartej kultury organizacyjnej

- Znaczenie zaufania i transparentności

- Komunikacja i szkolenia w zakresie whistleblowingu

- Rola kadry zarządzającej w promowaniu kultury zgłaszania

Moduł 4 Praktyka w działaniu

- Praktyczne ćwiczenia i studia przypadków

- Analiza scenariuszy związanych z whistleblowingiem

- Dyskusja i omówienie najlepszych praktyk

- Analiza ryzyk związanych z niewłaściwym zarządzaniem zgłoszeniami

- Podsumowanie i wnioski


Dla kogo?

Szkolenie kierowane jest do kadry zarządzającej, pracowników i współpracowników działów compliance, działów prawnych i zasobów ludzkich lub osób zajmujących się zgodnością i tworzeniem procedur oraz ochroną danych osobowych, a także dla każdego, dla kogo temat sygnalistów wydaje się interesujący.

W odniesieniu do procedury zgłoszeń wewnętrznych – do jej wdrożenia zobowiązani będą przedsiębiorcy zatrudniający co najmniej 50 osób zatrudnionych (wykonujących pracę zarobkową jako liczbę pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy (w tym umowy B2B), o ile nie zatrudniają podwykonawców).

Próg zatrudnienia nie ma zastosowania do podmiotów wykonujące działalność w zakresie usług, produktów oraz rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwu transportu i ochrony środowiska.


Metoda szkolenia: 

wykład interaktywny, analiza przypadków, dyskusje, ćwiczenia praktyczne.


Termin: 28 czerwca 2024, godz. 9:00-16:00 

Miejsce: Al. Grunwaldzka 472 D, 80-309 Gdańsk, bud. Olivia Six, XII piętro

Cena: 1200,00 zł netto / 1476,00 zł brutto 


ZGŁASZAM SIĘ 


Prowadzące:

r.pr. Maria Witos-Malinowska i r.pr. Joanna Masiak - doświadczone specjalistki ds. compliance, prawa pracy, ochrony sygnalistów, audytorki systemów zarządzania według norm ISO.

Prawniczki, które cechuje praktyczne podejście oraz umiejętność łączenia inter- i intradyscyplinarnej wiedzy z obszaru compliance. Specjalizują się w budowaniu skutecznych procedur whistleblowingowych w przedsiębiorstwach, dobierając odpowiednie kanały zgłoszeń i skuteczne narzędzia sprzyjające efektywności wdrażanych rozwiązań. 


Szkolenie zamknięte:

Oferujemy również możliwość organizacji dedykowanego szkolenia w formule zamkniętej dla całego zespołu/organizacji.

Zapraszamy do kontaktu!

szkolenia@arp.gda.pl