Szkolenia | Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Chojnicki pomysł na biznes - ogłoszenie

W związku z realizacją zadania Wsparcie towarzyszące w ramach partnerskiego projektu "Chojnicki pomysł na biznes" współfianasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukujemy osoby - Psychologa - do poprowadzenia indywidualnego doradztwa psychologicznego.

 

Treść zapytania: Zapytanie_psycholog

Chojnicki Pomysł na Biznes - zatwierdzona lista wniosków do udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego po procedurze odwoławczej

Informujemy, że 26 lutego 2014r. Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A. zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych przez Komisję Oceny Wniosków do udzielenia przedłużonego wsparcia pomostowego po procedurze odwoławczej, w ramach projektu "Chojnicki pomysł na biznes".

Chojnicki Pomysł na Biznes - lista rankingowa PWP

19 lutego 2014r. Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A. zatwierdził listę rankingową sporządzoną na podstawie wyników z oceny złożonych wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków w ramach projektu "Chojnicki pomysł na biznes".

Chojnicki Pomysł na Biznes - przedłużone wsparcie pomostowe

Informujemy, że w dniach 22 stycznia - 4 lutego 2014r. będą przyjmowane wnioski o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Chojnicki pomysł na biznes".

 

Wnioski będą przyjmowane w biurze projektu w Gdańsku, ul. Arkońska 6, pokój 101, piętro I. Należy je składać osobiście, w dni powszednie w godzinach 9:00 - 15:00.

 

Dokumenty obowiązujące Beneficjentów pomocy:

1. Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

2. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

3. Regulamin Komisji Oceny Wniosków.

 

Wnioski złożone przed lub po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie.

 

Chojnicki Pomysł na Biznes - szkolenia specjalistyczne

Informujemy, że 18 listopada 2013 r. rozpocznie się cykl szkoleń specjalistycznych dla Beneficjentów pomocy projektu "Chojnicki pomysł na biznes".

 

Zgodnie z dokonanym podziałem na dwie grupy szkoleniowe, poniżej znajduje się harmonogram szkoleń.

Wszystkie szkolenia odbędą się w Hotelu Bellevue, ul. Długa 35 w Charzykowach.

Harmonogram szkoleń_grupa I

Harmonogram szkoleń_grupa II

 

Chojnicki pomysł na biznes - zatwierdzona lista wniosków do udzielenia wsparcia finansowego po procedurze odwoławczej

Informujemy, że Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A. zatwierdził listę wniosków zakwalifikowanych przez Komisję Oceny Wniosków do udzielenia wsparcia finansowego po procedurze odwoławczej, w ramach projektu „Chojnicki pomysł na biznes”, realizowanego z POKL działanie 6.2.:

Chojnicki Pomysł na Biznes - lista rankingowa

19 sierpnia 2013 r. Zarząd Agencji Rozwoju Pomorza S.A. zatwierdził listę rankingową sporządzoną na podstawie wyników z oceny merytorycznej biznesplanów i wniosków o przyznanie wsparcia finansowego dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków w ramach projektu „Chojnicki pomysł na biznes”.

Chojnicki Pomysł na Biznes - wsparcie finansowe

Informujemy, że w dniach 8 - 16 lipca 2013r. będą przyjmowane wnioski o przyznanie wsparcia finansowego - jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz podstawowego wsparcia pomostowego - w ramach projektu "Chojnicki pomysł na biznes".

 

Wnioski będą przyjmowane w biurze projektu w Gdańsku, ul. Arkońska 6. Należy je składać osobiście w godzinach 8:30 - 15:30, w pokoju 006 (parter).

 

Dokumenty obowiązujące Beneficjentów:

1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

2. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

3. Wzór wnioski o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

4. Regulamin Komisji Oceny Wniosków

5. Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

6. Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego

7. Karta oceny formalnej

8. Karta oceny merytorycznej

 

Wnioski złożone przed lub po wskazanym wyżej terminie nie podlegają ocenie.

 

Chojnicki Pomysł na Biznes - szkolenia podstawowe

Informujemy, że 7 maja 2013r. rozpocznie się cykl szkoleń podstawowych dla Beneficjentów ostatecznych projektu "Chojnicki pomysł na biznes".

 

Zgodnie z dokonanym podziałem na dwie grupy szkoleniowe, poniżej znajduje się harmonogram szkoleń. Szkolenia we wskazane dni rozpoczynają się o godz. 9:00 lub 9:30 i trwają odpowiednio do 17:00 lub 17:30. Wszystkie szkolenia odbędą się w Hotelu na Skarpie, ul. Bytowska 2, w Charzykowy.

 

Harmonogram szkoleń_grupa I

Harmonogram szkoleń_grupa II

 

WAŻNE!!! Osoby, które posiadają oświadczenie o niepełnosprawności odbędą 7 maja 2013r. szkolenie nt. Łamania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Szkolenie dla osób niepełnosprawnych jest OBOWIĄZKOWE. Rozpocznie się o godz. 9:30, odbędzie się w Hotelu na Skarpie, ul. Bytowska 2, Charzykowy.

Chojnicki Pomysł na Biznes - spotkanie z doradcami zawodowymi

Informujemy, że 15 kwietnia br., o godz. 10:00, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach odbędzie się pierwsze, w ramach projektu "Chojnicki pomysł na biznes", spotkanie grupowe z doradcami zawodowymi. Do udziału w spotkaniu zobowiązani są wszyscy Beneficjenci, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie.

 

W trakcie spotkania grupowego będzie możliwość umówienia się również na indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym. Każdy z Beneficjentów takie spotkanie musi odbyć do końca kwietnia br.

 

Na spotkaniu grupowym każdy z Beneficjentów otrzyma harmonogram kolejnych etapów projektu oraz będą przygotowane do podpisania deklaracje uczestnictwa w projekcie.

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości proszę kontaktować się z:

Iwoną Wróbel (PUP Chojnice) - 52 395 07 27

Anną Urbanowicz (ARP S.A. Gdańsk) - 58 323 31 42

Chojnicki Pomysł na Biznes - wyniki III etapu rekrutacji

Informujemy, że zakończyła się procedura odwoławcza po III etapie rekrutacji do projektu "Chojnicki pomysł na biznes". Poniżej zamieszczona jest lista z ostatecznymi wynikami procesu rekrutacji.

 

Wyniki III etapu rekrutacji

 

24 osoby, które zakwalifikowały się do projektu zostaną powiadomione, o kolejnych etapach projektu, indywidualnie. W kwietniu zostanie zorganizowane spotkanie dla wszystkich uczestników projektu oraz odbędą się spotkania z doradcą zawodowym w celu opracowania Indywidualnych Planów Działania.

Chojnicki Pomysł na Biznes - lista rankingowa po III etapie rekrutacji

Informujemy, że zakończył się III etap rekrutacji - spotkania z psychologiem oraz z doradcami przedsiębiorczości. Poniżej znajduje się lista rankingowa Kandydatów, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Utworzona została również lista rezerwowa, na której znalazło się pięcioro Kandydatów.

 

Po tym etapie rekrutacji Kandydatom przysługuje prawo pisemnego odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Szczegółowe zasady procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Chojnicki pomysł na biznes".

 

Lista rankingowa

Chojnicki Pomysł na Biznes - III etap rekrutacji - informacje

Informujemy, że w dniach 5 - 8 marca br. odbędzie się III etap rekrutacji do projektu "Chojnicki pomysł na biznes", który składa się z dwóch spotkań. Pierwsze spotkanie będzie polegało na przeprowadzeniu testu kompetencyjnego (psychologicznego) oraz indywidualnej rozmowy z psychologiem. Drugie spotkanie będzie polegało na indywidualnej rozmowie z doradcami przedsiębiorczości. Wszystkim ubiegającym się o przyjęcie do projektu przypominamy, że na spotkaniu z doradcami przedsiębiorczości przeznaczone będzie maksymalnie 10 minut na prezentację pomysłu na biznes. Prezentacje mogą być przygotowane w formie multimedialnej (do dyspozycji kandydatów będzie laptop) lub każdej innej, uznanej za stosowną według kandydata.

 

Przypominamy również, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie §6 pkt. 9 nie stawienie się na spotkania w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie kandydatury uczestnika, co dyskwalifikuje z dalszego udziału w procesie rekrutacji. Od decyzji tej nie ma odwołania.

 

III etap rekrutacji w całości będzie odbywał się w Centrum Edukacyjno Wdrożeniowym w Chojnicach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 30A.

 

Poniżej znajdują się harmonogramy spotakań. 5 marca 2013r. o godz. 10:00 rozpocznie się test psychologiczny dla wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie do projektu "Chojnicki pomysł na biznes". Kandydaci zostali podzieleni na dwie grupy po 24 osoby według porządku alfabetycznego.

 

Plan spotkań z psychologiem - gr. 1

Plan spotkań z psychologiem - gr. 2

Plan spotkań z doradcami przedsiębiorczości - gr. 1

Plan spotkań z doradcami przedsiębiorczości - gr. 2

Chojnicki Pomysł na Biznes - wyniki II etapu rekrutacji

Informujemy, że zakończyła się procedura odwoławcza po II etapie rekrutacji do projektu "Chojnicki pomysł na biznes". Poniżej zamieszczona jest lista z numerami zgłoszeń, które otrzymały najwyższą liczbę punktów i tym samym zakwalifikowały się do III etapu rekrutacji.

 

Wyniki II etapu rekrutacji

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, każdy/-a kandydat/-ka otrzymają mailowe powiadomienie o terminie spotkań z psychologiem i doradcami przedsiębiorczości. Dokładny harmonogram spotkań zostanie również zamieszczony na stronach internetowych ARP S.A. oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach.

 

III etap rekrutacji będzie odbywał się w Centrum Edukacyjno Wdrożeniowym w Chojnicach przy ul. Piłsudskiego 30A w dniach od 5 do 8 marca 2013r.

 

Nie stawienie się na spotkania w wyznaczonym terminie skutkuje odrzuceniem kandydatury uczestnika. Od decyzji tej nie ma odwołania.

Chojnicki Pomysł na Biznes - lista rankingowa po II etapie rekrutacji

Informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna formularzy zgłoszeniowych, które były poprawne pod względem formalnym. Poniżej znajduje się lista rankingowa zgłoszeń, które zostały najwyżej ocenione. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Chojnicki pomysł na biznes" do kolejnego, III etapu rekrutacji  zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 48 osób, które podczas oceny merytorycznej uzyskały najwyższą liczbę punktów.

 

Na tym etapie rekrutacji kandydatom przysługuje prawo pismemnego odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Szczegółowe zasady procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Chojnicki pomysł na biznes".

 

Lista rankingowa

Chojnicki Pomysł na Biznes - wyniki I etapu rekrutacji

Informujemy, że zakończył się I etap rekrutacji - ocena formalna zgłoszeń do projektu "Chojnicki pomysł na biznes". Zatwierdzone listy formularzy ocenionych pozytywnie oraz negatywnie zamieszczone są poniżej. Formularze, które zostały ocenione pozytywnie zostały przekazane do II etapu rekrutacji - oceny merytorycznej formularzy zgłoszeniowych.

 

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Chojnicki pomysł na biznes" § 4 ust. 8 od wyników oceny formalnej nie ma odwołania.

 

Formularze, które zostały ocenione pozytywnie

Formularze, które zostały ocenione negatywnie

Chojnicki Pomysł na Biznes - rekrutacja

Informujemy, że 1 lutego 2013r. został zakończony nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu "Chojnicki pomysł na biznes". Obecnie trwa ocena formularzy. Zgłoszenia, które wpłynęły po terminie nie będą podlegały ocenie.

Wyniki oceny formalnej zostaną zamieszczone na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach oraz Agencji Rozwoju Pomorza S.A.


 

Projekt "Chojnicki pomysł na biznes" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Realizowany jest w partnerstwie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. (Lider) z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach (Partner).
 

Celem  projektu jest aktywne wsparcie osób zamieszkujących powiat chojnicki, tworzących nowe miejsca pracy poprzez samozatrudnienie oraz budowanie kreatywnych postaw służących rozwojowi przedsiębiorczości.
 

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2012 r. - 30 listopada 2014 r.
 

Rekrutacja uczestników:

4 stycznia 2013 r. na stronie internetowej PUP w Chojnicach i ARP S.A. zostaną zamieszczone dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami oraz regulamin uczestnictwa w projekcie).

21 stycznia - 1 lutego 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chojnicach rozpocznie się nabór formularzy zgłoszeniowych. Formularze będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 - 15:00. W przypadku gdy liczba napływających zgłoszeń przewyższy pięciokrotnie ilość miejsc w projekcie przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych zostanie zakończone.
 

Dostępne formy wsparcia:

- Wsparcie towarzyszące w postaci Indywidualnych Planów Działania
- Szkolenia i doradztwo podstawowe i specjalistyczne
- Wsparcie finansowe w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej (średnio 39 900 zł, maksymalnie 40 000 zł) oraz wsparcia pomostowego i przedłużonego wsparcia pomostowego
 

Odbiorcami projektu są osoby bezrobotne i/lub nieaktywne zawodowo, planujące rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej zamieszkujące teren powiatu chojnickiego, które nie posiadały zarejstrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu.
Preferowaną grupą beneficjentów pomocy są:
- osoby, które nie ukończą w dniu przystąpienia do projektu 25 roku życia (dzień przystąpienia to dzień udzielenia pierwszej formy wsparcia w ramach projektu przewidywany na dzień 30 kwietnia 2013r.)

- osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarach słabych strukturalnie powiatu chojnickiego (zgodnie z mapą nr 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013: gmina Chojnice; miasto i gmina Czersk; gmina Konarzyny)

- osoby niepełnosprawne (w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).
 

O projekcie:
Chojnicki pomysł na biznes” to projekt mający na celu wspieranie osób kreatywnych i aktywnych, które pragną pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania własnym przedsiębiorstwem oraz chcą uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach przyjmie 120 formularzy zgłoszeniowych. Pomysły, które uzyskają  pozytywną ocenę formalną będą następnie podlegały ocenie merytorycznej, a ich autorzy wezmą udział w testach psychologicznych i rozmowach z psychologiem oraz doradcami zawodowymi.
Ostatecznie, do projektu zakwalifikowane zostaną 24 osoby, które skorzystają ze wsparcia w postaci szkoleń i doradztwa podstawowego dotyczącego zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym m.in. zagadnienia tak ważnego dla właściwego rozwoju biznesu, jakim jest umiejętność tworzenia biznes planu, zarządzania zasobami finansowymi oraz kapitałem ludzkim przedsiębiorstwa.
Spośród tej grupy, 20 wybranych osób założy w ramach projektu działalność gospodarczą oraz uzyska możliwość otrzymywania tzw. wsparcia pomostowego (przez okres 6 miesięcy) oraz  jednorazowej dotacji inwestycyjnej (w wysokości średnio 39 tys. zł). Ta grupa weźmie także udział w szkoleniach specjalistycznych oraz skorzysta z doradztwa specjalistycznego. Spośród tych osób, 15 uczestników będzie miało również możliwość otrzymywania przedłużonego wsparcia pomostowego.

 

Więcej informacji na temat projektu chętnie udzielą:

Iwona Wróbel – Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach

Tel. (+48 52) 395 07 27

Marta Kawalec – Punkt Informacyjny w Chojnicach ARP S.A.

Tel. (+48 52) 397 90 12 // (+48 52) 397 29 72

Anna Urbanowicz – Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku

Tel. (+48 58) 323 31 42

 

DOKUMENTY DO POBRANIA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO PROJEKTU "Chojnicki pomysł na biznes".

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.
2. Wzór karty oceny formalnej formularza rekrutacyjnego.
3. Wzór karty oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego.
4. Oświadczenie o bezstronności i poufności Członka KR.

5. Formularz rekrutacyjny do projektu.


Załączniki do formularza:

Załącznik nr 1. Oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gosp.
Załącznik nr 2. Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dot. tych samych kosztów kwalifikowanych.
Załącznik nr 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminami.
Załącznik nr 4. Oświadczenie o niekaralności.
Załącznik nr 5. Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku do beneficjenta w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności.
Załącznik nr 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

POZOSTAŁE DOKUMENTY DOT. UDZIAŁU W PROJEKCIE


1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości.

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1. Wzór umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.
Załącznik nr 2. Wzór wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.
Załącznik nr 3. Wzór umowy o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego.
Załącznik nr 4. Wzór wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.
Załącznik nr 5. Wzór wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
Załącznik nr 6. Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
Załącznik nr 7. Wzór biznesplanu.
Załącznik nr 8. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji.
Załącznik nr 9. Wzór oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dot. tych samych kosztów kwalifikowanych.
Załącznik nr 10. Wzór oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis.
Załącznik nr 11. Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka osób fizycznych zobowiązań wynikających z umowy o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.
Załącznik nr 12. Regulamin Komisji Oceny Wniosków.
Załącznik nr 13. Wzór karty oceny formalnej.
Załącznik nr 14. Wzór karty oceny merytorycznej.

Chojnicki Pomysł na Biznes

1 grudnia 2012r. Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach rozpoczęła realizację projektu „Chojnicki pomysł na biznes” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Celem głównym projektu jest utworzenie nowych miejsc pracy do listopada 2014 r. na terenie powiatu chojnickiego przez kreowanie i wspieranie postaw prowadzących do samozatrudnienia 20 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

 

W wyniku kolejno następujących po sobie trzech etapach rekrutacji do projektu zostaną przyjęte 24 osoby (14 kobiet i 10 mężczyzn) mieszkające wyłącznie na terenie powiatu chojnickiego, pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne), które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu. Grupami preferowanymi będą: osoby, które nie ukończyły w dniu przystąpienia do projektu 25 roku życia; osoby posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarach słabych strukturalnie powiatu chojnickiego (zgodnie z mapą nr 4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013: gmina Chojnice; miasto i gmina Czersk; gmina Konarzyny); osoby niepełnosprawne (w rozumieniu Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).


24 osoby przyjęte do projektu zostaną objęte pomocą w postaci Indywidualnych Planów Działań oraz podstawowym wsparciem szkoleniowo - doradczym związanym z uruchamianiem własnej firmy. Następnie 20 osób otrzyma wsparcie finansowe: jednorazową dotację inwestycyjną (maksymalnie 40.000zł) oraz wsparcie pomostowe (średnio 1560zł miesięcznie) wypłacane przez kolejnych 6 m-cy. O wysokości wsparcia decydować będzie Komisja Oceny Wniosków (KOW). W ramach projektu przewidziane jest również dla 15 Beneficjentów przedłużone wsparcie pomostowe, które może być wypłacane przez kolejnych 6 – mcy (średnio 1200zł miesięcznie). W tym wypadku o wysokości wsparcia również decydować będzie KOW.

 

Wszelkie informacje na temat projektu dostępne są na stronach: http://www.arp.gda.pl oraz na http://www.pupchojnice.pl.

zapytanie ofertowe

Kontakt

Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Dział Rozwoju Przedsiębiorczości
Sekcja Edukacji Regionalnej

Al. Grunwaldzka 472D
80-309 Gdańsk

tel. +48 58 32 33 143
tel. +48 58 32 33 113
faks +48 58 32 33 200

szkolenia@arp.gda.pl

poniedziałek-piątek
800-1600

Jak do nas trafić?

[obiekt mapy]

 

 


 

  • Logotypy rejestów firm szkoleniowych